Villages Nature Paris

Villages Nature® Paris, een innovatief toeristisch concept


Villages Nature® Paris is een joint venture van de groepen Euro Disney S.C.A. en Pierre & Vacances-Center Parcs voor de bouw van een nieuwe toeristische bestemming in de buurt van Parijs.

Villages Nature® Paris zal gemakkelijk bereikbaar zijn en betrokken bij de energietransitie en de ontwikkeling van toeristische praktijken die zuiniger omgaan met ruimte en energie ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek. De ambitie? Een positieve, optimistische visie voor de wereld van morgen doorgeven.

Het sluiten van een partnerschap met BioRegional in 2003 maakt het tot de eerste toeristische bestemming in Frankrijk die lid is van het internationale netwerk van One Planet Communities. Zo heeft Villages Nature® Paris al vanaf de eerste ontwikkelingsfase een niet eerder vertoonde totaalaanpak opgezet voor duurzaam toerisme, gebaseerd op doelstellingen en een duurzaam actieplan volgens de aanpak van One Planet Living.

In 2013 werd Villages Nature door het VN-milieuprogramma (UNEP) gekozen vanwege de integratie van het "Wereldwijde partnerschap voor duurzaam toerisme".In 2006 werd een duurzaam actieplan opgesteld, al bij de eerste ontwikkelingsfase van het project. Dit plan is gebaseerd op maximale vermindering van de ecologische voetafdruk, meetbaar op 10 kerndoelen in alle fasen van de ontwikkeling.

NUL KOOLSTOFUITSTOOT
NUL KOOLSTOFUITSTOOT
Streven naar "NUL KOOLSTOFUITSTOOT" voor gebouwen door beheersing van het energieverbruik en een op hernieuwbare energiesoorten gerichte strategie.

 • Voorzien in alle warmtebehoefte van het park (verwarming en warm water in alle gebouwen en het badwater van het Aqualagon) door middel van aardwarmte, wat een besparing oplevert van 9.000 ton CO2/jaar ten opzichte van een 'klassieke' oplossing met gas.
 • De behoefte aan elektriciteit (verlichting, werking van apparatuur) dekken met aanvullende, hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa (methaanvergisting) en huishoudelijke apparatuur gebruiken van klasse A+.
 • Het prestatieniveau RT2012 bereiken voor de accommodaties, de boerderij en de onderhoudsgebouwen en streven naar een HQE-certificering voor het Aqualagon.

NUL AFVAL
NUL AFVAL
De hoeveelheid te storten of te verbranden afval verminderen door maximale afvalscheiding en hergebruik (doelstelling van 90% hergebruikt afval) en door de klanten een speelse, uitdagende beleving te bieden rond afvalbeheer.

 • Bij alle personen die betrokken zijn bij het park preventieacties promoten om de totale afvalproductie te beperken (plannen van eisen, opleiding personeel, follow-up van de indicatoren).
 • Zorgen voor omstandigheden die de klanten aanzetten tot afvalscheiding (duidelijke borden, vaste systematiek van de afvalscheidingspunten in het hele park...).
 • Een plan invoeren voor opwerking dat plaatselijke bedrijfstakken en recycling stimuleert, met een follow-up van indicatoren voor continue verbetering.
 • In het 'handvest groen bouwen' een recyclingdoelstelling opnemen van 70% van het bouwafval.

DUURZAAM VERVOER
DUURZAAM VERVOER
Een 'autoloos' park ontwerpen en de CO2-uitstoot in verband met het vervoer van klanten en werknemers verminderen.

 • Doelstelling: 30% van de aankomsten in het park met het openbaar vervoer, met name door optimalisering van de plaatselijke infrastructuur van het openbaar vervoer (stations, nieuwe verbindingen, vloot groene bussen...).
 • Het gebruik van openbaar vervoer maximaliseren voor excursies van klanten naar buiten het park tijdens hun verblijf.
 • In het park voorrang geven aan zachte vervoersmiddelen (fietsen, voetpaden en ruiterpaden...).
 • Een 'groen' wagenpark (hybride, elektrisch) inzetten voor de interne vervoersbehoefte

DUURZAAM WATER
DUURZAAM WATER
Het hemelwater van het terrein duurzaam beheren en het verbruik verminderen.

 • Waterbesparende voorzieningen installeren in de accommodaties (doelstelling: het verbruik 20% verminderen ten opzichte van het nationale ADEME-gemiddelde).
 • Streven naar een HQE-certificering voor het Aqualagon door middel van de bewerking van het doel 'water' naar het niveau 'goed presterend' (toepassing van geschikte technieken maakt het mogelijk een deel van het grijze water van het Aqualagon te hergebruiken).
 • De besproeiingsbehoefte van de groenvoorzieningen tot minder dan 10% te beperken, met name door selectie van landschappelijke soorten die weinig water verbruiken.
 • De sierwateren voor 100% voeden met hemelwater en oppervlaktewater (geen benutting van het grondwater of drinkwater) en opname van een onderhoudsverplichting voor de bestaande waterlopen.

PLAATSELIJKE EN DUURZAME MATERIALEN
PLAATSELIJKE EN DUURZAME MATERIALEN
Bij voorkeur bouwmaterialen met minder milieu-invloed en duurzame goederen gebruiken.

 • In het park 100% van het puin van het bouwproject hergebruiken en het uit de ontginning afkomstige hout en hakhout ter plaatse opwerken (meubilair, landschapskunst...).
 • Het gebruik onderzoeken van agromaterialen voor de structuur en de isolatie van de boerderij.
 • Maximaal gebruikmaken van prefabricage voor de accommodaties, streven naar een vermindering van 20% van de koolstofbalans bij wind- en waterdichtheid van de accommodaties.
 • Bij voorkeur materialen gebruiken met ecolabel en/of een lage VOS-uitstoot voor de inrichting van de accommodaties en voorzieningen.
 • Een verantwoord inkoopbeleid invoeren voor alle bij het park betrokken personen.

NATUURLIJKE HABITATS EN WILD
NATUURLIJKE HABITATS EN WILD
De biodiversiteit van het park onder de aandacht brengen en ontwikkelen, de ontwikkeling van flora en fauna volgen en de klanten bewust maken van de bescherming daarvan.

 • De gevolgen van het project voor de aanwezige soorten minimaliseren door een strategie toe te passen van voorkomen, vermindering en compensatie van de invloed van de inrichting: een stuk grasland van 4 hectare ongemoeid laten; bescherming van beboste stroken en blokken; middelen om amfibieën te helpen bij het oversteken van wegen; specifieke inrichting om sterfte van vogels en dieren door de gebouwen te verminderen...
 • Aanleg van een ecologische corridor ten zuiden van het project om de vochtige, beboste omgeving door te laten lopen, hetgeen bevorderlijk is voor de verplaatsing van groot- en kleinwild (met name amfibieën) tussen de bossen van Ferrières (ten westen van het project) en Crécy (ten oosten).
 • De 25 hectare gekapte bossen op het terrein van het project compenseren door de aankoop van 115 hectare omliggende bebossing die op ecologische wijze beschermd zullen worden (door middel van overeenkomsten met het Office National des Forêts en het Agence des Espaces Verts).
 • 5 000 m² poelen en sloten herstellen en aanleggen (habitats die gunstig zijn voor amfibieën) in het park en 4.000 m² extra poelen aanleggen in de buurt.
 • De bestaande waterlopen (de beken Folie en Lignière) weer natuurlijk maken, wat bevorderlijk is voor het ontstaan van vervangende habitats voor amfibieën en insecten.
 • Tijdens de bouw beschermende maatregelen treffen voor de habitats en aanwezige soorten door toepassing van het 'handvest groen bouwen'.
 • Een ecologisch bosbeheersplan invoeren voor het hele terrein in de exploitatiefase.

PLAATSELIJKE, DUURZAME VOEDING
PLAATSELIJKE, DUURZAME VOEDING
Gezonde voeding aanbieden met producten die ter plaatse bewerkt zijn of afkomstig zijn uit de buurt of uit biologische landbouw.

 • Een productieboerderij opzetten met producten met het stempel Villages Nature® Paris.
 • Een gedeelte aanwijzen voor de pluk, met name van fruit.
 • Partnerschappen sluiten met plaatselijke producenten (met name door middel van een 'Streekmarkt').
 • Zoeken naar partners voor de horeca en winkels die zich inzetten voor de bevordering van duurzame, gezonde voeding van goede kwaliteit: doelstellingen definiëren voor de levering van plaatselijke producten met label (biologische landbouw, fair trade) en van het seizoen.
 • Educatieve activiteiten ontwikkelen en activiteiten om culinaire en proefbelevingen onder de aandacht te brengen.

RECHTVAARDIGHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
RECHTVAARDIGHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
De plaatselijke economie steunen en ontwikkelen door maximale gunstige spin-offs van het project.

 • Direct bij de bouwfase een samenwerkingsovereenkomst sluiten over de werkgelegenheid en opleiding met publieke partijen, met name gericht op groepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 • Zorgen voor maximale economische en sociale positieve invloed van het bouwproject door het aandeel van de werkzaamheden dat is toevertrouwd aan plaatselijke ondernemingen.
 • Samenwerken met de landbouwbranche in Seine-Marne voor de exploitatie van de boerderij en opzet van een 'Streekmarkt' en met de tuinbouw uit het Île-de-France voor de landschappelijke inrichting.
 • Plaatselijke vereniging tot bescherming van het milieu en de leefomgeving laten meewerken aan het ontwerpen van toekomstige toeristische activiteiten.
 • Synergie creëren met de toeristische branche in Seine-et-Marne en het Île-de-France om klanten van het park aan te zetten tot het bezoeken van de bezienswaardigheden van de streek.

LEVENSKWALITEIT EN WELZIJN
LEVENSKWALITEIT EN WELZIJN
De menselijke dimensie van duurzame ontwikkeling versterken door van de tevredenheid van klanten, medewerkers en omwonenden een algemene prestatie-indicator van de bestemming te maken.

 • De gezondheid en veiligheid van de klanten en werknemers waarborgen door middel van procedures, voorzieningen en materialen (onderhoud van het park, maaltijden, kwaliteit van het zwemwater...).
 • Een verantwoord personeelsbeleid voeren.
 • De geluids-, geur- en visuele overlast beperken, met name bij de Promenade du lac en de visuele invloed van de bestemming 's nachts voor de omwonenden.
 • Het project integreren in zijn sociale, economische en ruimtelijke omgeving: ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen; fiscale opbrengsten voor de regionale instanties; optimalisatie van de verkeersstromen in de omgeving van het project; bescherming van 'zachte' noord-zuid- en oost-westverbindingen (groene structuren voor voetgangers) die over de eigen grond van het project lopen en die vrij toegankelijk zijn voor de bewoners.
 • De toegankelijkheid van de gemeenschappelijke voorzieningen voor personen met beperkingen waarborgen.
 • Amusement rond het leren van duurzame levenswijzen en activiteiten gericht op het ontdekken van de natuur, sport en gezondheid bevorderen.

CULTUUR EN GEMEENSCHAP
CULTUUR EN GEMEENSCHAP
De plaatselijke cultuur en het plaatselijke erfgoed promoten en de klanten bewust maken van duurzame ontwikkeling.

 • Een impuls geven voor een cultuur van duurzame ontwikkeling bij de werknemers en degenen die actief zijn in het park: specifieke acties, opleidingsprogramma's over duurzame ontwikkeling, aangepast aan de beroepsgroepen...
 • De culturele activiteiten in de steden en streken van Seine-et-Marne promoten en ondersteunen en deze vermelden op de evenementenkalender van de bestemming.
 • Plaatselijke kunstenaars laten bijdragen aan de landschapskunst in het park.
 • Voor de klanten positieve, intuïtieve en concrete ervaringen met duurzame ontwikkeling bevorderen, zodat ook zij in een interactieve en gemeenschappelijke sfeer bijdragen aan het leven in het park (de biodiversiteit observeren, landschappelijk onderhoud...) en de natuur leren kennen via de zintuigen (ontdekkingstochten, gastronomie, ontwikkelings- en bewustwordingsactiviteiten...).